Fotografia w nowej formule opartej na otwartej współpracy! Sesje fotograficzne TFP, fotoreportaże, sesje studyjne, inne.

Stwarzamy możliwość wypromowania swojej twórczości osobom tworzącym w obszarach: stylizacja, MUA, projektowanie mody, projektowanie biżuterii, etc.

TFP Extended czyli TFP dla wymagających

TFP Extended czyli TFP dla wymagających - 4.9 out of 5 based on 15 votes

Umowa TFP Extended

 Licencjonowanie zdjęć z sesji TFP.

Pierwsza i zasadnicza różnica między naszą standardową umową TFP a rozszerzoną umową TFP polega na możliwości sprzedaży licencji do gotowych zdjęć osobom trzecim, niezwiązanym z sesją. W standardowej formule jedynymi licenjobiorcami są osoby wnoszące osobisty wkład w sesję: modele, makijażyści, właściciele nieruchomości, etc. W wersji rozszerzonej fotograf, jako właściciel praw autorskich, może sprzedać dowolną ilość licencji. W rozszerzonej wersji umowy TFP nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące ilości, obszarów wykorzystania, czasu trwania licencji, itd. Mówiąc wprost: fotograf może bez ograniczeń udzielać i sprzedawć licencje na fotografie pochodzące z sesji.

 

Z TFP na Stock

Z fotografią stockową zetknął się każdy kto korzysta z internetu. Zdjęcia ilustrujące artykuły, obrazujące społecznie istotne zagadnienia lub wykorzystywane w promocji i reklamie - to tylko niektóre przykłady zastosowania fotografii stockowej. Czasy, gdy firmy zamawiały zdjęcia tematyczne do zobrazowania swojej działalności czy wydania folderu reklamowego bezpowrotnie minęły. O ile nie potrzebujemy zdjęć precyzyjnie przedstawiających konkretny produkt  przedstawiony w określony z góry sposób, a wystarczy zdjęcie sekretarki o zniewalającym uśmiechu, to stock jest właściwym miejscem do którego należy się kierować. Rosnąca popularność stocków sprawia, że niemal każde, odpowiednio dobre technicznie zdjęcie może być sprzedane przez specjalizujący się w tym serwis. Jest to najczęściej specyficzny rodzaj licencjonowania wolny od tantiem dla twórcy (Royalty Free), choć istnieje wiele różnych form licencjonowania. Wystawione na stocku zdjęcie może być za niewielką opłatą kupione przez nieograniczoną liczbę nabywców, a każda sprzedaż wiąże się z uzyskaniem przez autora zdjęcia prowizji. Na marginesie należy tylko dodać, że lwia część opłaty licencyjnej przypada pośrednikowi czyli serwisowi stockowemu.

Warunkiem przyjęcia zdjęcia na stock jest całkowite zrzeczenie się praw do zdjęcia i odstąpienie od roszczeń związanych z publikacją wizerunku przez modela. W naszej umowie TFP Extended zawarta jest odpowiednia zgoda i zrzeczenie. Nie oznacza to jednak automatyczne, że zdjęcie znajdzie się na stocku. Większość serwisów stockowych posiada własne wzory oświadczeń osób, których wizerunek znajduje się na fotografii  czyli tzw. Model Release. Oświadczenie  typu Model Release bywa często tłumaczone jako "Zgoda na publikację wizerunku" (np. iStock), co nie do końca odpowiada pełnemu zakresowi oświadczenia. Model Release to, oprócz zgody na publikację wizerunku, oświadczenie o wyczerpaniu zobowiązań i roszczeń wzajemnych między fotografem a modelem, oraz zrzeczenie się roszczeń w związku z publikacją wizerunku przez serwis stockowy oraz jego licencjobiorców. Oświadczenie bywa niejednokrotnie rozszerzone o zrzeczenie się roszczeń przez spadkobierców czy cesjonariuszy.

Niezależnie od wątpliwości co do skuteczności prawnej tych oświadczeń przy uwzględnieniu kolizji norm między państwem będącym siedzibą serwisu stockowego, a państwem autora, posiadanie odpowiedniego Model Release jest warunkiem przyjęcia zdjęcia do serwisu stockowego. Umowa TFP Extended jest więc tylko deklaracją, iż zdjęcia z sesji mogą być wykorzystane na stocku, aby podpisując jednocześnie umowę TFP i oświadczenie Model Release nie doszło do wystąpienia sprzeczności oświadczeń lub wątpliwości co do możiwości udostępnienia zdjęcia z sesji TFP na stocku. Samo podpisanie umowy TFP Extended będzie jednak dla większości stocków niewystarczające.

 

Nagrody za zdjęcia TFP

Nasza rozszerzona formuła TFP umożliwia zgłoszenie zdjęć z sesji do konkursu. Dotychczas nie było takiej możliwości lub była ona mocno ograniczona, gdyż organizatorzy konkursów wymagają często oprócz standardowej zgody modela na publikację wizerunku również zgody modela na udział zdjęcia z jego wizerunkiem w konkursie. Z chwilą podpisania naszej rozszerzonej umowy TFP zdjęcia pochodzace z sesji stają mogą być zgłoszone do niemal wszystkich konkursów. Umowa stanowi, iż wszelkie korzyści wynikające z udziału w konkursie, w tym zdobyte nagrody przysługują fotografowi. Rozwiązanie to jest związane z zasadami regulaminowymi dopuszczczającymi jedynie zdjęcia, co do których osoba zgłaszająca się do konkursu posiada pełne prawa autorskie, a te przysługują jedynie fotografowi. Tylko fotograf jest więc upoważniony do zgłaszania utworów fotograficznych do konkursów.

Konkursy o charakterze nieautorskim, w których ocenie podlega nie samo zdjęcie, a fragment treści, np. konkurs na najlepszą stylizację, wymagają najczęściej osobnej zgody autora zdjęcia. Umowa nie przewiduje automatycznej zgody fotografa na zgłaszanie zdjęć do konkursów nieautorskich przez licencjobiorców, w tym przez modela. Pierwszy powód takiego rozwiązania to uniknięcie konfliktu w przypadku zgłoszenia zdjęcia jednocześnie przez fotografa i np. modela do tego samego konkursu. Istnieje również ryzyko konfliktu między samymi licencjobiorcami w sytuacji, gdy konkurs dotyczyłby wybranego aspektu współpracy osób zaangażowanych w powstanie zdjęcia. Drugi powód to wątpliwość co do możliwości udziału w konkursach z nagrodami zgłoszeń licencjobiorców nie posiadających praw majątkowych do utworu. Trzeci powód to niemożność stworzenia spójnego obszaru eksploatacji określonego jako udział w konkursach ze względu na ich zbyt rozmaity charakter. Rozszerzona umowa TFP wyłącza zatem możliwość zgłaszania utworów przez licencjobiorcę do konkursów, co nie zamyka jednak nieodwołalnie możliwości zgłoszenia zdjęcia do konkursu - wystarczy odrębna, pisemna zgoda autora zdjęcia na to zgłoszenie. Prawdopodobnie byłaby ona i tak wymagana przez organizatora konkursu.

 

Korzyści modela z umowy TFP Extended

Pozornie wszystkie nowe, rozszerzone zapisy Umowy TFP Extended nie przynoszą żadnych korzyści modelowi. Pozornie. Choć może to zabrzmieć nieco protekcjonalnie to korzyścią z podpisania umowy TFP Extended jest sama mozliwość udziału modela w sesji. Wiekszość półprofesjonalnych i profesjonalnych fotografów nie chce się ograniczać w swojej twórczości jedynie do sesji TFP, których celem jest rozbudowanie swojego portfolio, zwłaszcza jeśli jest ono już wystarczająco rozbudowane. Podpisanie takiej umowy z fotografem o poważnym dorobku artystycznym jest więc szansą zwłaszcza dla początkujących lub modeli i modelek. Osoby, które chcą rozbudować swoje portfolio o zdjęcia z "wyższej półki" również powinny skorzystać z możliwości umowy TFP Extended - im więcej bowiem drzwi otworzy ona autorowi tym bardziej będzie on zaangażowany w powstanie utworu, zadba o jego wysoką jakość i będzie zainteresowany jego szeroką promocją.

Możliwość wykorzystania wizerunku modela sięgająca dalej niż zwykła prezentacja internetowa jest również szansą szerszej promocji. Prezentacja zdjęć z udziałem modela na serwisach stockowych jest szansą zaistnienia w przestrzeni marketingowej, a zdjęcia modela mogą pojawić się w setkach publikacji, stron internetowych, folderów a nawet billboardów. Mogą stać się istotną szansą na dynamiczny rozwój w modellingu, co zresztą ma często miejsce. Zaistnienie w tej przestrzeni to szansa na dostrzeżenie modela przez agencje modelingowe, reklamowe czy serwisy typu Banki Twarzy. Potencjał modelki czy modela może być dostrzeżony przez uznanych fotografów i umożliwić przez to dostęp do profesjonalnych sesji u najlepszych w branży.

Nie mniej prestiżowe może okazać się zwycięstwo fotografi z udziałem modela w konkursach fotograficznych. Mimo, iż laur zwycięzcy zdobić będzie skroń fotografa, zainteresowanie pozującą mu osobą będzie wprost proporcjonalne do rangi konkursu. Warto zatem umożliwić fotografowi zgłaszanie zdjęć do konkursów, które przyniosą bezpośrednie korzyści autorowi-laureatowi, ale przynieść mogą również wiele korzyści modelowi w sferze autopromocyjnej.

Podsumowując: udział w sesji na zasadach TFP Extended daja szansę na szeroką promocję modela, nie ogranicza bowiem funkcjonowania utworów z jego wizerunkiem w bardzo ograniczonym zakresie prezentacji osobistej.  Sesja TFP Extended gwarantuje promocję utworu w dużo większej skali, docieranie do nowych kategorii odbiorców, silniejszy efekt wiralny w serwisach internetowych, lepszą jakość samego utworu i większą skuteczność promocyjną. Umowa ta jest więc istotną korzyścia dla osób, które oprócz zdjęć do portfolio zainteresowane są również prezentacją swoich umiejętności w możliwie najszerszym zakresie.


Co jeszcze warto wiedzieć o TFP Extended

W treści rozszerzonej umowy TFP doprecyzowano charakter współpracy między modelem a fotografem. Wskazano, iż dotyczy ona stworzenia utworu, udzielenia licencji i zgody na publikację wizerunku. Wprost wyrażono wyłączenie zapisów umowy spod zasad prawa pracy i umów cywilnych o charakterze umowy o pracę lub umowy o dzieło. Współpracujący nie udzielają sobie świadczeń wzajemnych na zasadach komercyjnych, ich kooperacja ma bowiem jedynie cel artystyczny jakim jest stworzenie utworu fotograficznego.

Strony deklarują w umowie, iż nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie ich praw przez osoby trzecie.

Specyfika przestrzeni internetowej sprzyja niestety kradzieży utworów, a kopiowanie zdjęć przez wielu nie jest nawet postrzegane jako łamanie prawa. Pomimo, iż dokładamy starań, aby nasze utwory funkcjonowały w tej przestrzeni legalnie i stanowczo reagujemy na wszelkie naruszenia prawa autorskiego nie jesteśmy w stanie im zapobiegać. Tam gdzie to możliwe wysyłane są monity do administratorów z wnioskami o usunięcie naruszeń, występujemy do właścicieli serwerów o udostępnienie numerów IP sprawców naruszeń lub odpowiednie monity kierujemy bezpośrednio do osób, które naruszają prawo. Z różnych przyczyn usunięcie jednak wszystkich naruszeń jest niemożliwe lub wymagałoby zaangażowania nieadekwatnie dużych środków. Również dostrzegamy ryzyko kradzieży utworu z profilu licencjobiorcy (modela), a sam licencjobiorca nie jest w stanie każdemu takiemu naruszeniu skutecznie zapobiegać. Strony odstępują zatem od odpowiedzialności i wzajemnych roszczeń za zaistniałe naruszenia i ich skutki. W przypadku istotnego naruszenia praw majątkowych lub osobistych strony umowy deklarują współpracę w zakresie dochodzenia usunięcia naruszenia i ewentualnych postępowań odszkodowawczych.

Rozszerzeniu uległa również zgoda opiekuna prawnego na udział w sesji osoby niepełnoletniej i zgoda na publikację wizerunku osoby niepełnoletniej. Konieczność rozszerzenia zakresu zgody jest podyktowana rozszerzeniem zakresu wykorzystania utworów fotograficznych. Opiekun osoby niepełnoletniej przyjmuje do wiadomości, iż zakres pozowania osoby niepełnoletniej nie podlega kontroli i nadzorowi fotografa, a osoba pozująca samodzielnie odpowiada za sposób prezentacji swojego wizerunku. Treść tego oświadczenia powinna skłonić opiekuna do poznania i zaakceptowania oczekiwań niepełnoletniego modela i sprzyja wypracowaniu możliwie szerokiego porozumienia. Opiekun wyraża zgodę na określoną formę sesji, jej temat czy stylizację, lub wprost wymienia wyłączenia jakim podlega zakres pozowania osoby niepełnoletniej (np. strój kąpielowy). Opiekun zostaje również poinformowany o możliwości obecności osób pełnoletnich podczas sesji oraz o możliwości i zasadach wycofania swojej zgody.

 

 
Umowa TFP Extended
wzór umowy zastrzeżony.
zabrania się kopiowania całości lub części bez zgody autora
 

Masz pytania? Napisz!

Chętnie poznamy Twoją opinię na temat naszej strony i zawartych na niej treści. Jeśli masz jakieś pytania zachęcamy do ich zadawania przez nasz FORMULARZ KONTAKTOWY, a my na pewno skontaktujemy się z Wami.

Oceń artykuł

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nie ustajemy w staraniach, aby nasze artykuły były jak najlepsze.
Wasza ocena jest dla nas ważna.

© monolite.pl / Kopiowanie opracowania w całości lub w części bez zgody autora zabronione.

 

ZAKRES DZIAŁANIA

Działamy głównie na Śląsku, ale nie tylko!
Praca zdalna (retusz, projektowanie albumów, edycja graficzna, itp.) na terenie całego kraju. Nasze studio jest dostępne w Zabrzu, do którego dogodny dojazd zapewnia DTŚ.

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY
Telefon: +48 533 007 686
E-mail: info

Współpraca

Współpracujemy z ciekawymi twórcami: fotografami, projektantami, stylistami. Możesz do nas dołączyć - napisz w jakiej dziedzinie się realizujesz, a my znajdziemy odpowiednie pole współpracy! Jesteś MUA? Zbudujemy Ci portfolio!

Dobry czerwony kombajn

To nasz projekt współpracy rzemieślników różnych artystycznych obszarów. I TY możesz być jednym z nich!

Zapraszamy również właścicieli ciekawych miejsc, które chętnie wypromujemy.
Wszelkie prawa zastrzeżone / Copyright :
Stats: T 341 | Y 138 | W 479 | M 479 | T 263728